Vi bruger Cookies!     

         
 X     
metalseniorkoege

Køge-Næstved-Nykøbing F.-Maribo-NakskovVedtægter for ”Metal Senior Køge”.

 

§ 1.   Foreningens navn:

”METAL SENIOR KØGE”

Hjemmehørende i Køge Kommune under ”METAL SydØst”.

 

§ 2.   Formål:

Foreningens formål er at samle ”METAL SENIOR KØGEs” medlemmer til oplysende møder, udflugter og formidle oplysninger af social art, samt indlede samarbejde med lignende foreninger.

 

§ 3.   Medlemmer:

Medlemmer betaler kontingent.

Medlemmerne består af ”METAL SydØsts” efterlønsmodtagere, pensionister og enker efter efterlønsmodtagere og pensionister, samt kvinder der har tilknytning til metals seniormedlemmer, f.eks. ægtefæller og lignende.

Medlemmer med fysiske eller økonomiske problemer kan fritages for kontingent efter bestyrelsens skøn.

 

§ 4.   Bestyrelse:

Bestyrelsen består af syv medlemmer.

    Den daglige ledelse påhviler bestyrelsen. Den har til opgave overfor myndigheder, fagforening og forbund, at tale medlemmernes sag af fælles interesse i sociale og økonomiske sager.

    Afholdelse af møder, udflugter m.v. påhviler bestyrelsen med henblik på at aktivere medlemmerne.

    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

    Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

 

§ 5.  Generalforsamling:

     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
       
Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
       Den afholdes hvert år i februar måned og inden "METAL SydØsts"
 
       ordinære generalforsamling.

     Forslag til den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt 
       til foreningens bestyrelse senest seks dage før afholdelsen.
       Forslagsstilleren skal begrunde sit forslag på generalforsamlingen.
       Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende
       punkter.
              
1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af stemmetællere.

3.   Formanden aflægger beretning.

4.   Kassereren forelægger det kontrollerede regnskab til godkendelse.

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Indkomne forslag.

7.   Valg af bestyrelsen og suppleanter for to år:

·         Valg af formand i lige år.

·         Valg af kasserer i ulige år.

·         Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

·         Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

    Hvert år vælges:

·         En suppleant til bestyrelsen

·         En bilagskontrollant.

·         En bilagskontrollantsuppleant.

 

Alle valg foregår ved simpelt flertal.

 

 

§ 6.      Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt når:

a)   Bestyrelsen skønner det fornødent.

b)   Når 25 % af medlemmerne med deres underskrift begrunder den skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest tre uger efter modtagelsen af dagsordensforslag.

 

§ 7.      Ophævelse:

      Foreningen kan ophæves, når forslag herom vedtages med 2/3 af stemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

      Ved ophævelse af foreningen skal resterende midler og aktiver tilfalde ”METAL SydØst”.

 

Vedtaget den: 09/02-2011

Opdateret 29/01/2014

Besøg  
041539